JA3AFR JH3DPB JA3AZD JK3BLD JA3CRO
JA3TJA JH3GRO JH3QIM JH3MHI JE3BFV
JA3LDH JA3WFJ JG3AVS JR3QHQ JF3BHV
JI3FYI JJ3MCZ JA3XBJ JA3IG JA3HRV
JA3USA JQ3OKI